LABORATORIJA ZA HEMIJSKA ISPITIVANJA

Rukovodilac: Ljiljana Eraković,dipl.ing.

Tel: +382 69 548 499

E-mail: hem@icm.co.me

U laboratoriji se vrše ispitivanja primarnih i sekundarnih sirovina za proizvodnju čelika i aluminijuma; željezo i obojeni metali i njihove legure; gorivo (ugalj i mazut); industrijska ulja (hidraulična, kompresorska, motorna); krečnjak, dolomit, magnezit i njihovi proizvodi; fizička i hemijska ispitivanja vazduha u radnoj sredini.