LABORATORIJA ZA ISPITIVANJA METODAMA SA RAZARANJEM

Rukovodilac: Marina Mrkić,dipl.ing.

Tel: + 382 69 518 582

E-mail: met@icm.co.me

U laboratoriji za ispitivanje metodama sa razaranjem vrše se ispitivanja mehaničkih karakteristika čelika i čeličnog liva, makrostrukturna i mikrostrukturna ispitivanja metalnih materijala i ispitivanje prokaljivosti.